US F-16C Elephant Walk at Spangdahlem Air Base…

US F-16C Elephant Walk at Spangdahlem Air Base.