LTV XC-142, the ancestor of V-22 osprey

LTV XC-142, the ancestor of V-22 osprey