A different kind of cargo plane, Myasishchev V…

A different kind of cargo plane, Myasishchev VM-T