I’m planning to start my ppl next year ,…

I’m planning to start my ppl next year , what do i need to buy ?