B787-9 Dreamliner HUD somewhere near the equat…

B787-9 Dreamliner HUD somewhere near the equator bound for Brisbane.